25620711 7

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้นำเสนอขั้นตอนแนวทางและกระบวนการในรับการตรวจประเมิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่ม ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการชี้แจงกระบวนการทำงานที่สำคัญของกรมที่จะนำเสนอ ในการตรวจประเมินในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นี้ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด