25620718 5

12 ก.ค.2562 เวลา 15.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อตรวจประเมินความพร้อมของบริษัทพรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ที่ยื่นเสนอขอกู้เงินจากโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA พร้อมด้วยรอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ,ปศุสัตว์เขต1,ผอ.กสส., ผอ.สอส.,ปศจ.ชัยนาท,ปศจ.นครสวรรค์,ผู้แทน สกม.,ผู้แทนกผส.,ผู้แทน กผง.,ผู้แทน สพส.,และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ 

 จากสถานการณ์ความต้องการบริโภคโคเนื้อสูงขึ้นทำให้เกษตรกรสนใจที่จะเลี้ยงโคมากข้ึน แต่ยังขาดความรู้และเงินลงทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมและ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตสินค้าปศุสัตว์และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) เพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้อยู่คู่กับเกษตรกรไทย โดยบริษัทพรีเมียม บีฟ จำกัดยื่นเสนอขอกู้เงินจากโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ รองรับ FTA ในวงเงิน 157.08 ล้านบาทโดยสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ 5 เครือข่าย ภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ อ่านรายละเอียด