25620808 2

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม

 

โครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงานสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุของศูนย์ สถานี ด่าน และสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด