25620816 4

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคเหนือ ทั้งนี้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้นำนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่ยยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา : ไก่แม่ฮ่องสอน และการเลี้ยงกระบือที่ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ มาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง อ่านรายละเอียด