25621028 1

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้ชี้แจงภาพรวมแผนงานและงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง สำนักงานปศุสัตว์เขต ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายของกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อซักถามและปัญหาในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด