25621029 1

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ วาระที่ 1 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ อ่านรายละเอียด