25630117 1

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูลสนับสนุนในการตรวจราชดารและประชุม ครม.สัญจร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ในการนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพปศุสัตว์ครบวงจรชายแดนใต้ งบประมาณ 110,685,900 บาท (โครงการของกลุ่มจังหวัด ปี 2564 - 2565) ซึ่ง ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก อ่านรายละเอียด