25630117 2

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานการประชุมคณ ะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะที่ 4.2 ครั้งที่ 1/2563 (แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก) โดยมี ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากกองแผนงานและกองส่งเสริมและพัฒนากาปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล อ่านรายละเอียด