25630121 1

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หลักสูตร “การตรวจวิเคราะห์ความชื้น และการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ยาสัตว์ เบื้องต้น” ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ในวันอังคารที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี โดย นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์อาหารสัตว์ แนะนํา และประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile lab เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถ นําไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตลอดจนสามารถแนะนําผู้ประกอบการหรือเกษตรกรให้ ผลิต นําเข้า เก็บรักษา ขายหรือใช้อาหารสัตว์ ยาสัตว์ที่ปลอดภัยได้ อ่านรายละเอียด