25630206 1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม" เพื่อหารือกรอบดำเนินการพัฒนาด้านการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยาภาคสนามของสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ระยะสั้น (5 ปี) โดยมีนายสัตวแพทย์ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี คณะอาจารย์คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ อ่านรายละเอียด