25630207 3

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีปิดสรุปการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทยเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป ด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health Mission) พร้อมด้วย Dr. Francisco Javier perez และ Dr. Ana Victoria Pascual Linaza คณะทีมตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) มีกำหนดการเดินทางมาตรวจประเมินที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทยเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป ด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) ซึ่งสหภาพยุโรปได้มาตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์ล่าสุดในปี พ.ศ. 2554

สรุปผลการตรวจประเมินในเบื้องต้น สหภาพยุโรปพอใจและชื่นชมในระบบการบริหารจัดการด้านการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรค มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดี มีเครือข่ายในพื้นที่ การเฝ้าระวังทั้งเชิงรุกและรับ ศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่าง โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้มีการเฝ้าระวังเชิงรุกและรับให้เข้มงวดครอบคลุมมากขึ้น มีการทำแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และจำนวนสัตว์ในปัจจุบัน การรับรองเทคนิควิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ตัวอย่างให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (Competent Authority: CA) จะเร่งดำเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานไปยังสหภาพยุโรปต่อไป

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์)