25630213 2

กรมปศุสัตว์จัดโครงการอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาล ปี 2563  โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาล  โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์  ชวางกูล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กล่าวรายงาน ในวันพฤหัสบดีที่  13  กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.30 น.  ณ โรงแรมอัลมี รอซ  กรุงเทพฯ  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจากคณะกรรมการกลางอิสลาม  คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  ผู้แทนจากหลายหน่วยงาน  ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมราว  150  คน  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม