25630214 1

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบถุงผ้า ในกิจกรรมมาตรการลดขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ซึ่งกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านลดขยะภายในหน่วยงาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ สลก.)