25630221 2

วันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 13.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้พื้นที่ในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มก่อสร้าง (สลก.) เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อการติดตามผลการตรวจสอบการรังวัดพื้นที่ของหน่วยงานในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน, การซ่อมแซมและปรับปรุงถนนต่างๆ เส้นทางสัญจรเดิมและระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่ในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลางบางเขน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม