25630302 6

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดที่มีเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 17 จังหวัด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์กับเกษตรกร สอดรับกับระเบียบ และนโยบาบของรัฐบาล ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด