25630303 1

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องปริมาณและการตลาดน้ำนมโค พร้อมด้วย น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ / นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ / นายธานี ภาคอุทัย /ผู้แทนจาก กสส./สทป. และ กผส. เข้าร่วมประชุม โดยมีการหารือปัญหาด้านปริมาณและการตลาดน้ำนมโคซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย และจำเป็นต้องมีมาตรการในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับปริมาณน้ำนมโครวมถึงการตลาดของน้ำนมโคทั้งในประเทศและตลาดโลก อ่านรายละเอียด