25630306 2

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมแผนการดำเนินงานการผลิตสัตว์พันธุ์ดีครั้งที่ 2/2563 (สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์) พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมด้วย นายปรีดา กลิ่นเทศ ที่ปรึกษาอิสระด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ 6 ศูนย์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 33 ศูนย์ ผู้แทนจากกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมมาตรการลดขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์อีกด้วย โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ชั้น 2 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี อ่านรายละเอียด