25630327 2

วันที่ 27 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายสัตว์แพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม เรื่องผลการดำเนินงานตามแนวทางของสหภาพยุโรป พร้อม ผอ.กรป. ผอ.สพส. ผอ.สคบ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการ ปรับปรุง และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจประเมิน ด้านการควบคุมสุขภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนื้อสัตว์ปีก ไข่ และผลิตภัณฑ์ไปยังสหภาพยุโรปให้ได้ตามหลักเกณฑ์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม