25630401 1

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือการตอบผลการตรวจประเมินของสหภาพยุโรป พร้อมด้วย น.สพ.โสภัชย์ ผอ.สพส. น.สพ.วัชรพล ผอ.กรป. ผชช.ฉันทนี ผชช.ดวงใจ ผชช.ประสิทธิ์ และเจ้าหน้าที่ สคบ สสช ที่ประชุมได้อภิปรายกรอบแนวทางการตอบผล ระยะเวลาในการดำเนินการ การปรับปรุงและพัฒนาระบบการรายงานผล เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตอบผลการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด