25630410 1
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 4 / 2563 พร้อมนายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวาระการประชุม อ่านรายละเอียด