25630521 4

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐะ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีน ครั้งที่ 3/2563 ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมารวมถึงนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมในครั้งที่ 2/2563 และพิจารณาการใช้งบประมาณและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน โดยคณะกรรมการฯได้พิจารณา ให้คำแนะนำและเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ อ่านรายละเอียด