25630521 2

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปศุสัตว์ "ฐานวิถีชีวิตใหม่" (New Normal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพด้านการปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรกรหรือประชาชน ที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยสามารถดำเนินกิจกรรมได้ในท้องถิ่นของตนเอง สอดรับกับยุค "ฐานวิถีชีวิตใหม่" โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นฐานในการพัฒนา ส่งเสริมด้านการตลาดท้องถิ่น ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ หลากหลายช่องทาง เพื่อรองรับประชาชนที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนอาชีพ ภายหลังการเกิดโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid 19) เพื่อทำงานในท้องถิ่นและได้อยู่กับครอบครัว ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญนายปรีดา กลิ่นเทศ ที่ปรึกษารองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสุรเดช สมิเปรม) มาให้ความรู้และคำแนะนำในด้านการตลาด โดยมีนายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโคอุศุุภราช ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด