25630525 1

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 (ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองคลังและกองแผนงานเข้าร่วม โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม อ่านรายละเอียด