25630528 1

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ติดตามการเบิกจ่ายงบประมานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี พ.ศ.2562ในพื้นที่จ้งหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด