25630610 1

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา เป็นประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่าย วุฒิสภา ครั้งที่ ๒ โดย นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... วุฒิสภา พร้อมด้วย ผู้แทนจากกองคลัง และกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมฯ
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 15.00 น. นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นัดหมายให้ผู้แทนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) (ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ) กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด