25630617 1

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัย ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 เพื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ โดยมี นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัด และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน มีเกษตรกรผู้ประสบภัยในปี 2562 รวม 4,886 ราย ใน 11 อำเภอ ที่เลือกรับความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ เกษตรกรแจ้งความค้องการ เป็ดสาว 360 ราย ไก่ไข่ 3,747 ราย และ ไก่พื้นเมือง 779 ราย ได้รับงบประมาณ 23.6 ล้านเศษ ได้ดำเนินการจัดซื้อและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรแล้ว 10 อำเภอ 4576 ราย ส่วนที่เหลือคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้
ในการตรวจติดตามงานครั้งนี้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้โอวาท และสร้างขวัญกำลังใจแก่ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยและงานในหน้าที่ต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบไก่ไข่จำนวน 10 ตัว หรือไก่พื้นเมือง 30 ตัวต่อรายพร้อมปัจจัยการผลิต ได้แก่ มุ้งตาข่าย อาหารสัตว์และอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกร ณ วัดโนนเรือ บ้านหัวหนอง ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามจำนวน 82 ราย โดยมี นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายชาญประเสริฐ พลชา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เกษตรกรร่วมงาน อ่านรายละเอียด