25630622 4

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2564 ของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ทั้ง 4 ท่าน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากมีกำหนดประชุมชี้แจง ร่าง พรบ.งบประมาณปี 2564 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรร่าง พรบ.งบประมาณปี 2564 วาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. 2563 โดยคาดว่าจะมีการชี้แจงกรรมาธิการฯ ภาพรวม กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 7-15 ก.ค. 2563 ภาพรวมประกอบด้วย ภารกิจตามแผนงาน/โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัด และประเด็นสำคัญ Hot Issue (One page) ด้านงบลงทุนประกอบด้วย รายละเอียด/ใบเสนอราคา/ราคากลาง/รูปภาพ/แบบรูปรายการ การใช้ประโยชน์ และข้อมูลครุภัณฑ์ที่ราคาสูง เช่น ระบบต่างๆ และด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรม รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ การจ้างเหมาบริการ และด้านวัสดุวิทยาศาสตร์และการเกษตร
กรมปศุสัตว์มีงบประมาณรายจ่ายปี 2563 จำนวน 6,147.9682 ล้านบาท เสนองบประมาณรายจ่ายปี 2564 จำนวน 5,930.8972 ล้านบาท ลดลง 217.0710 ล้านบาท (-3.53%)

อ่านรายละเอียดดังนี้