25630630 1

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการส่งออกสุกรมีชีวิตจากไทยไปเวียดนาม พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กรป สพส กสก สสช ศวพ ที่เกี่ยวข้อง สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก และบริษัทขนส่งเพื่อการส่งออกที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด