25630703 2

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือด้านปริมาณการส่งออกสุกรขุนมีชีวิตจากไทยไปเวียดนาม ที่ประชุมร่วมกันพิจาณา เพื่อเป็นการบริหารจัดการให้การส่งออกสุกรขุนไปยังเวียดนามมีความยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาสุกรในประเทศ 

โดยมี น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. น.สพ.ยุทธนา ชัยศักดานุกูล ผอ.กสก. น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. สพ.ญ.สุภาพร จ๋วงพานิช ผอ.ศวพ.ราชบุรี น.สพ.อุดม เจือจันทร์ ผอ.ศวพ.สุรินทร์ น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผอ.ศวพ.ชลบุรี ผู้แทนสมาคม บริษัท ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด