25630715 12

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระรราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กรกฎาคม 2563 แทน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นสำคัญ เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน, นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง, น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, นายยุทธนา ชัยศักดานุกูล ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน และผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด