25630716 1

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามงานจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว ด่านกักกันสัตว์เลย ที่ด่านศุลกากรท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 4 และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เลย กองสารวัตรและกักกัน
      จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว สินค้าปศุสัตว์นำเข้าที่สำคัญคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าแปรรูป (ไส้กรอก) ซากไก่แช่แข็ง ซากสุกรแช่แข็ง และอาหารสัตว์สำเร็จรูป (สุกร) 
     มีภารกิจการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ประกอบด้วย การตรวจสินค้าปศุสัตว์และการควบคุมการเคลื่อนย้าย การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสัตว์และยาพาหนะที่เข้า-ออกด่าน การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ การประชาสัมพันธ์ในการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่งจากการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถป้องกันและปลอดโรค ASF จนถึงปัจจุบันนี้
      ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนที่ช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ช่วยควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคระบาดที่จะเข้ามาประเทศไทย
     ณ ด่านกักกันสัตว์เลย อ่านรายละเอียด