25630807 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัขสำหรับผู้ประกอบการ” โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการคอกสุนัข และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 110 คน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด