25630810 6

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินในเวลา 14.00 น. พร้อมหน่วย นายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล (ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ดังนี้ น.สพ.จาตุรนต์ พลราช (ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์) , น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ (ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์) , นายอำพล วริทธิธรรม (ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประชุมดังกล่าว เป็นการซักซ้อมครั้งสุดท้ายถึงรายละเอียดต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ และผู้บรรยายแต่ละจุดของนิทรรศการ (กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์, สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ , สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ , กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ , กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ , สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และกองสารวัตรและกักกัน) , ลำดับขั้นตอนและระยะเวลาของการนำเสนอในจุดนิทรรศการ , การนำเสนอภายในห้องประชุม (ภาพรวมของกรมปศุสัตว์ , การดำเนินงานด้านการปฏิบัติของกรมฯ , ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 , แผนการยกระดับในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต )

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด