25630828 2

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมรับฟังการสรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่และระดับภาคกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ของผู้เข้าร่วมสัมมนา

การสรุปผลจากการสัมมนากลุ่มย่อย “แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง บทบาทภารกิจ และอัตรากำลังของส่วนยุทธ์ฯ/กลุ่มยุทธ์ฯ และการบูรณการทำงานร่วมกัน ” เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้าง บทบาทภารกิจ และอัตรากำลังของส่วนยุทธ์ฯ/กลุ่มยุทธ์ฯ และการบูรณการทำงานร่วมกันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ โดย ผอ.ส่วนยุทธ์ฯ/หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯ

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้ข้อเสนอในประเด็นของภารกิจงาน และอัตรากำลังคน ความเหมาะสมของงานกับผู้ปฏิบัติ โดยให้มุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพของทำงาน การมองถึงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นหลัก เพื่อให้การดำเนินงานในด้านยุทธศาสตร์เป็นไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดการล้นของภารกิจงานที่นอกเหนือ

ณ ห้องประชุมเรืองราษฎร์รังสรรค์ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท ระนอง อ่านรายละเอียด