25630918 3

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผอ.สตส ผอ.ศวพ. ชลบุรี สุรินทร์ ขอนแก่น ผชช.สมชาย ผชช.สุทธิพร ผชช.ฉันทนี ผู้แทน สสช. สพส. มกอช. และเจ้าหน้าทึ่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการควบคุม กำกับ ดูแลด้านการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella จากฟาร์มสัตว์ปีก รับทราบผลการดำเนินงานการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 18 กันยายน 2563) จำนวน 56 แห่ง รวมทั้งได้พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบอ้างอิงเป็นฉบับปัจจุบัน/ขยายขอบข่ายวิธีทดสอบ/ต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ ให้กับห้องปฏิบัติการรายเดิม จำนวน 15 แห่ง

ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด