25630925 2

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 8/2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และตัวแทนกองคลัง เข้าร่วมด้วย ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่องขอขยายเวลาการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ รายการเครื่องหมุนขวดเพาะเซลล์ขนาดใหญ่ พิจารณาประมาณการรายจ่ายเงินทุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการคัดเลือกผู้ทรงวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด