25631208 3

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบถึงผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Video Conference อ่านรายละเอียด