25631218 6

วันที่ 18 ธันวาคม 2563  เวลา 14.05 -15.00 น. นายสัตวแพทย์สรสิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมสนทนาในรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (Thai PBS ) กรณีชาวบ้านตำบลทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร้องทุกข์โครงการโคบาลบูรพาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับการส่งมอบโคและแพะขาดคุณภาพ ส่งผลให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ และต้องการขยายระยะเวลาการคืนลูกโคและแพะ รวมทั้งการชำระหนี้ค่าโรงเรือน
ในการนี้กรมปศุสัตว์ได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขและช่วยเหลือเกษตรกร โดยมอบให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการเพื่อเสนอแนวทางการพิจารณาขยายระยะเวลาการส่งมอบลูกโคและการส่งชำระเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรต่อไป  
ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (Thai PBS ) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด