25640114 2

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตาม ควบคุมสถานการณ์ผลผลิต ราคาสุกรและผลิตภัณฑ์ให้มีความสมดุล โดยในที่ประชุมได้นำข้อมูลสถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ต้นทุนการผลิตสุกร ราคาเนื้อสุกร และการส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์ มาประกอบกาหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการราคาสุกรและผลิตภัณฑ์ อ่านรายละเอียด