25640115 4

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ถนอม น้อยหมอ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายฉัตรพณ ไพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 1/2564
มีวาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศประเด็นการสร้างและการใช้ Big Data ภาคการเกษตร
โดยมึศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม นางจินตนา ชัยยวรรณาการ รองประธานฯ นายสำราญ สาราบรรณ์ นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย นายสุรพงษ์ เจียสกุล ในฐานะอนุกรรมาธิการ นายพีรพันธ์ คอทอง นักวิชาการประจำคณะฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) อ่านรายละเอียด