25640218 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม การจำหน่ายพัสดุ และการขึ้นทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ ด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Could Meeting ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าอบรม จากศูนย์ศึกษาฯ ทั่วประเทศ จำนวน 38 คน อ่านรายละเอียด