25640331 1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีรับผิดชอบในพื้นที่ 9อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านโป่งและกิ่งอำเภอบ้านคา มีโครงการ/กิจกรรมสำคัญนอกจากนี้ปศุสัตว์จังหวัดได้นำเสนอการดำเนินการเฝ้าระวังโรคสุกร (อหิวาต์แอฟริกาในสุกร) ดังนี้
-มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุสถานการณ์โรค asf ของจังหวัดราชบุรี อ่านรายละเอียด