25640331 3

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์ให้เป็น Smart Officer มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมส่งเสริมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 30 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด