25640525 6

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม​ 2564​ เวลา​ 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ​ ธานี​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ vdo conference ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

โดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ขึ้นเพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาโรค เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ทําหน้าที่ กําหนดนโยบาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และมาตรการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกําจัดโรคลมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : (OIE) และมาตรฐานสากลอื่นๆ  ประเมินสถานการณ์โรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายโค กระบือ ควบคุม ป้องกันแมลงพาหะ กำหนดแนวทางการรักษาโรค และพิจารณาแผนการใช้วัคซีนเพื่อควบคุมโรคลมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในพื้นที่เสี่ยง อ่านรายละเอียด