25640601 2

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขั้นกรรมมาธิการ โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ สำหรับวาระการประชุมได้มีเรื่องพิจารณา แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้พูดถึงแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตและพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ แบ่งเป็น 7 กิจกรรมย่อย อ่านรายละเอียด