25640601 3

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่1/2564 ผ่านระบบการประชุม vdo conference พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับวาระการประชุมดังกล่าวมีเรื่องพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและโครงการกิจกรรมที่ต้องการผลสำเร็จโดยมีรายละเอียดในเรื่องของสินค้าโคนมน้ำนมดิบสินค้าโคเนื้อสินค้าสุกรสินค้าเนื้อไก่และสินค้าไข่ไก่ซึ่งโครงการกิจกรรมที่ได้กล่าวมานี้ต้องการผลสำเร็จภายในเดือนกันยายนนี้ณห้องประชุมพุทธอุดมสุขตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด