25640610 1

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงผ่านการประชุมทางไกล (ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting) พร้อมด้วย น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ (ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์) , นางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์) และผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพระโคอุสุภราช ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด