25640610 2

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ผ่านการประชุมทางไกล (ผ่านระบบ Zoom Conference) พร้อมด้วยนายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  และผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักกฎหมาย, กองคลัง, กองควบคุมอาหารและยาสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม อ่านรายละเอียด