2564 11 19b 001 

วันศุกร์ที่​ 19​ พฤศจิกายน​ 2564​ เวลา​ 09.30​ น.​ นายสัตวแพทย์​สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศสัตว์​ มอบหมายให้​ นาย​สัตวแพทย์​โ​ส​ภัช​ย์​  ชวาลกุล​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์​  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์​ ครั้งที่ 1/2564
โดยมี นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้แทนสำนัก/กอง ในสังกัดกรมปศุสัตว์​ เข้าร่วม​ ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์
 
การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ​ เพื่อจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ โดยที่ประชุมได้กล่าวถึงปฎิทินการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และร่วมกันพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในกรมปศุสัตว์เกิดความคล่องตัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยอำนวยความสะดวกทั้งการติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ และการให้บริการประชาชน
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่