2565 01 10 001

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุม พร้อมผู้แทนของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดราชบุรี , สำนักพัฒนาอาหารสัตว์, สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

โมเดลเศรษฐกิจ BCG Model เป็นการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ โดยน้อมนำหลักการ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักในการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยผนึกกำลังทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ เพื่อให้ประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม มีความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology & Innovation) เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก พร้อมกับกระจายรายได้สู่ชุมชน ลด ความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมปศุสัตว์ จึงเดินหน้าด้านการวิจัย ภาคการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เสนอขอรับการสับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
-โครงการการสร้าง พัฒนาต้นแบบ และระบบในการบริหารจัดการฟาร์มสุกรขนาดเล็ก และขนาดกลางในยุคดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน (สนง.ปศจ.ราชบุรี)
-โครงการการศึกษาต้นแบบในการบริหารการจัดการของเสียจากฟาร์มโคนมด้วยระบบดิจิตอล ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน (สนง.ปศจ.ราชบุรี)
-โครงการผลของการใช้จุลินทรีย์เอสในสุกร (สอส.)

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 ตึกชัยอัศวรักษ์

 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว มนัสยา ทัดทอง กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม